Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng điều là cách nhiều hộ nông dân làm giàu.

Một số điển hình làm giàu từ cây điều

Ông Bùi Văn Thới ở huyện Đồng Phú là điển hình của việc lập nghiệp thành công với cây điều. Sau khi thử qua…

Let’s find out about cashew nut price in Vietnam

Cashew nut price ranges from $1 to $10 USD/kg. How come there is a big gap between them? The answer lies in the types as well middleman related supply chain.

Also, the difference between on and off-season is a factor determines cashew nut price.

Find out more about cashew nut price and factors related to them at: https://hatdieu.info/cashew-nut-price-list-2021-and-7-factors-related/

Giá hạt điều kg, bảng giá hạt điều việt nam mới nhất năm 2020

Giá hạt điều phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước hạt, hàm lượng dinh dưỡng, xuất xứ, công đoạn chế biến, tác động của thị trường…. nhưng nhìn chung, chúng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ba yếu tố sau

  • Thành phẩm của hạt điều
  • Các loại hạt…

Andy's farm

Mình là Andy’s farm. Mình là thế hệ thứ 3 gắn bó với hạt điều trên mảnh đất Bình Phước. Cùng chia sẻ thông tin về hạt điều tại website https://hatdieu.info/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store