Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng điều là cách nhiều hộ nông dân làm giàu.

Một số điển hình làm giàu từ cây điều

Ông Bùi Văn Thới ở huyện Đồng Phú là điển hình của việc lập nghiệp thành công với cây điều. Sau khi thử qua nhiều loại hoa màu khác, ông đã đi đến lựa chọn trồng cây điều. Nhờ tích cực học hỏi mà vường điều nhà ông Thới đã đạt năng suất từ 2,8 đến 3 tấn/ha/năm.

Một điển hình làm giàu từ cây điều khác là ông Nguyễn Văn Bằng. Ông ban đầu chỉ đi khải thác mủ cao su nhưng nhờ tham gia tập huấn về cây điều mà ông cũng thu được những thành tự đáng kể. Mỗi năm ông thu trên 300 triệu đồng từ cây điều.

Họ đã ứng dụng những gì để đạt được những thành tựu như vậy?

Hiểu rõ đất trồng điều: cây điều sẽ sinh trưởng tốt nếu được trồng trên đất thoát nước tốt, không bị úng đặc biệt khi mùa mưa tới. Ngoài ra, các hộ cần lưu ý không trồng điều ở những nơi đất nhiễm mặn, bạc màu, đất có độ pH quá cao hoặc quá thấp.

Áp dụng các kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại: Các loại bệnh hại trên cây điều có thể kể đến bệnh thán thư, lở cổ rễ, khô cành,… Các loại côn trùng gây hại có thể kể đến bọ xít muỗi, bọ phấn đầu dài, bọ trị,… Nhìn chung việc phòng ngừa được các hộ sử dụng là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, việc tạo điều kiện để các loài thiên địch phát triển cũng là giải pháp.

Đối với những vườn điều già cỗi, kỹ thuật ghép cải tạo đang mang lại những kết quả khả quan. Đây là quy trình được ban hành tạm thời bởi bộ NN&PTNT. Cơ bản các chồi ghép sẽ được lấy từ các giống điều đầu dòng. Tiếp đến sẽ được ghép vào các thân điều già cỗi.

Bón phân cho điều tuy dễ nhưng lại khó. Vì trước đây người dân thường có suy nghĩ rằng cây điều không cần bón phân cũng phát triển tốt. Nhưng suy nghĩ ấy đã rất lỗi thời. Cơ bản, phân bón cho cây điều tập trung vào 3 loại chính, phân đạm, phân lân và phân kali. Ngoài ra, tìm hiểu liều lượng cũng như thời gian bón cũng rất quan trọng để cây có năng suất cao và khả năng chống chịu sâu bệnh.

--

--

Mình là Andy’s farm. Mình là thế hệ thứ 3 gắn bó với hạt điều trên mảnh đất Bình Phước. Cùng chia sẻ thông tin về hạt điều tại website https://hatdieu.info/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store