Giá hạt điều tươi giảm xuống mức thấp nhất sau nhiều năm.

Nguyên nhân khiến giá hạt điều xuất khẩu giảm mạnh?

Số liệu thống kê về xuất khẩu điều tháng 7 năm 2020

--

--

Mình là Andy’s farm. Mình là thế hệ thứ 3 gắn bó với hạt điều trên mảnh đất Bình Phước. Cùng chia sẻ thông tin về hạt điều tại website https://hatdieu.info/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store