Hạt điều xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu container rỗng

Thị trường hạt điều thế giới

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong quý 2/2021 đạt mức kỷ lục.

Các thị trường hạt điều xuất khẩu của Việt Nam.

--

--

Mình là Andy’s farm. Mình là thế hệ thứ 3 gắn bó với hạt điều trên mảnh đất Bình Phước. Cùng chia sẻ thông tin về hạt điều tại website https://hatdieu.info/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store