Tạo thêm giá trị gia tăng cho nhân điều là cách Bờ Biển Ngà tạo ra lợi nhuận.

Lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường

Cung cấp hỗ trợ cho ngành

--

--

Mình là Andy’s farm. Mình là thế hệ thứ 3 gắn bó với hạt điều trên mảnh đất Bình Phước. Cùng chia sẻ thông tin về hạt điều tại website https://hatdieu.info/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store